Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

 

 

Số: 03/QĐ-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp. Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

Căn cứ vào Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9 /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ công văn số 04-CV/BCĐ ngày 28/1/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh V/v thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới;

Căn cứ công văn số 147 /SGDĐT-CTTT ngày 29/1/2021 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về việc thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19trước diễn biến mới,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Trường THPT Phan Đình Phùng gồm các ông(bà):

TT

Họ và tên

Chức vụ

Làm nhiệm vụ

1

Nguyễn Nam Thắng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Trần Thọ Quang

P. Hiệu trưởng

P.Trưởng ban

3

Trần Thị Nga

P. Hiệu trưởng

P.Trưởng ban

4

Nguyễn Ngọc Sáng

Chủ tịch Công đoàn

P.Trưởng ban

5

Dương Anh Tuấn

Bí thư Đoàn

Thành viên

6

Nguyễn Văn Lê

TKHĐ

Thành viên

7

Nguyễn Văn Thọ

Trưởng ban đại diện CMHS

Thành viên

8

Đồng Sỹ Nguyên

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

9

Mai Thị Cẩm Hà

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

10

Lê Quang Nhã

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

11

Trương Thị Hòa Bình

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

12

Nguyễn Việt Hồng

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

13

Lê Xuân Thủy

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

14

Phan Thanh Nam

Tổ trưởng chuyên môn

Thành viên

15

Nguyễn Thị Thanh Hà

Tổ trưởng Văn phòng

Thành viên

16

GVCN 39 lớp

GVCN

Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện; báo cáo cho Hiệu trưởng và các cấp theo quy định.;

Điều 3. Các tổ chức đoàn thể, giáo viên, nhân viên và các ông(bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

         - Như điều 3;

         - Hiêụ trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

         - Lưu:  BCĐ, VT.

        

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

    

Nguyễn Nam Thắng

 

Nguồn: VP nhà trường
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 91
Hôm qua : 194
Tháng 03 : 1.596
Năm 2021 : 11.917